Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Соопштенија за организација на јавни анкети и презентации

Врз основа на член 39 од Статутот на Општина Струмица - пречистен текст („Службен гласник на Општина Струмица“ број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15) Градоначалник на Општина Струмица, објавува соопштение:

 1. Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок1 урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица кој граничи со:

- осовина на ул.„ 24ти Октомври“
- осовина на ул.„Жртви на фашизмот“
- осовина на улица „Васил Сурчев “ и
- крак на ул. „24ти Октомври“

Целосното соопштение може да го превземете на следниот линк:

За превземање во PDF формат кликнете овде

soopstenie_09-6980-5.pdf

 

2. Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица во Струмица кој граничи со:

- осовина на ул.„Мара Минанова“
- осовина на ул.„Трајко Делиџаков“
- осовина на улица „4“

Целосното соопштение може да го превземете на следниот линк:

За превземање во PDF формат кликнете овде

soopstenie_09-6981-5.pdf

 

3. Се организира јавна анкета и јавна презентација АУП за дел од блок 17 урбана единица 2 во Струмица, Општина Струмица со површина од 7433,0 м2 кој граничи:

- Од север со улица бр. „10“
- Од исток со улица бр. „6“
- Од југ со КП бр.7331/1 и
- Од запад со магистралната улица „Климент Охридски“

Целосното соопштение може да го превземете на следниот линк:

За превземање во PDF формат кликнете овде

soopstenie_09-6982-5.pdf

 

4. Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за  дел од блок 17 (блок 33 урбана единица 4 согласно ГУП на град Струмица) во  Струмица  со површина од 8.894 м2 ха кој граничи со:

- осовина на ул. „ Ванчо Китанов“
- осовина на ул. „ Монополска“
- осовина на ул. „11ти Октомври “ и
- осовина на ул. „ Мошо Пијаде“

 

Целосното соопштение може да го превземете на следниот линк:

За превземање во PDF формат кликнете овде

soopstenie_09-6979-5.pdf

 

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544