Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Решение за свикување на педесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР  е  ш  е  н  и  е

за свикување на педесет и петтата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам педесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за ден  10.07.2017 година ( понеделник).


Педесет и петтата   седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00  часот.


За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записникот од 54  седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог – Решение за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица;
 2. Предлог-Решение за разрешување и  именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ “Јане Сандански”  Струмица;
 3. Предлог- Решение за  разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУУД “Димитар Влахов”  Струмица;
 4. Предлог- Решение за  разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ “Никола Карев”  Струмица;
 5. Предлог - Решение за разрешување и именување претставници  на Општина Струмица, во Управниот одбор во ЈОУДГ “Детска радост”- Струмица;
 6. Предлог - Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година;
 7. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од 01.01  до 31.03.2017 година;
 8. Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените  во ЈПЕД „Струмица-гас“ Струмица за 2017 година;
 9. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;
 10. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 11. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско;
 12. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица;
 13. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља;
 14. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница;
 15. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково;
 16. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско;
 17. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци;
 18. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица;
 19. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица;
 20. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица;
 21. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско;
 22. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3454 КО Куклиш; и
 23. Предлог - Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4455/1 КО Куклиш.Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544