Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Решение за свикување на триесет и третата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправаСл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР е ш е н и е

за свикување на триесет и третата седница на

Советот на општина Струмица

 

Ја свикувам триесет и третата седница на Советот на општина Струмица за ден 13.11.2015 година (петок).

Триесет и третата седница на Советот на општина Струмица, ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00 часот.

За работа на седницата предлагам:

Усвојување на записникот од триесет и втората седница на Советот на општина Струмица


II

Д н е в е н р е д

 

1. Предлог - План на програмите за развој;


2. Предлог-Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2015 година;


3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот кварал од 2015 година;


4. Предлог - Одлука за отпис на долг по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување;


5. Предлог - Одлука за измена и дополнување на Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во опственост на општина Струмица;


6. Програма за работа на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“- Струмица за 2016 година;


7. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за првото полугодие од I do VI месец 2015 година;


8. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас“ за периодот од 01.01 до 30.09. 2015 година;


9. Извештај за работaта на ЈП „Паркиралишта-Струмица“ за периодот од 01.01 до 30.09. 2015 година;


10. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 686/1 КО Струмица;


11. Предлог - Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7519 КО Струмица;


12. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7908 КО Струмица; и


13. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 771 КО Банско.


Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов с.р.© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544