Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Решение за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 40  Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) член 22 и 23 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст  (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 6/06) и член 61  став 3 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам


Решение

                  за свикување вонредна седница  на

               Советот на општина Струмица


Свикувам вонредна седница на Советот на општина Струмица за ден  23.03. 2015 година (понеделник).

Вонредната  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.


За работа на седницата го предлагам следниот :

Д н е в е н   р е д

1. Извештај од процена на штета од природна -  непогода -  поплава   на подрачјето на Општина Струмица од 23/24 и 30 јануари  2015 година.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов


© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544