Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Решение за свикување на дваесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувамР  е  ш  е  н  и  е                        

за свикување на дваесетата седница  на

Советот на општина СтрумицаЈа свикувам дваесетата седница на Советот на општина Струмица за ден  14.11.2014  година (петок).

Дваесетата   седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.За работа на седницата го предлагам:


I

Усвојување на записникот од деветнаесетата седница на Советот на општина Струмица.II


Д н е в е н      р е д  1. Предлог - План на програмите за развој; и
  2. Предлог за давање согласност на Одлука на Управниот одбор  на  Локалната установа библиотека  „Благој Јанков Мучето“- Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544