Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Решение за свикување на четвртата седница на Советот на општина Струмица

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Бр. 08 - 7990 /1   30.11.2017 год.   С т р у м и ц а

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на четвртата седница на Советот на општина Струмица

Ја свикувам четвртата седница на Советот на општина Струмица за ден 07.12.2017 год. (Четврток).

Четвртата  седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица,  со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата  предлагам:

I

Усвојување на записникот од  третата седница на Советот на општина Струмица

II

Дневен  ред

 1. Извештај за работата на Општинската изборна комисија -  Струмица за организација и спроведување на   Локалните избори  2017 година,  за периодот:   август - октомври   2017 година;
 2. Предлог – Одлука за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи  при локалните  избори во 2017 година на подрачјето на Општинска изборна комисија -  Струмица;
 3. Предлог –Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за Локалните избори 2017 година во општина Струмица;
 4. Измена и дополнување на  Годишниот план за вработување  за 2017 година   во Општина Струмица;
 5. Предлог - Одлука за доделување парична помош на Миле Божинов  од Струмица;
 6. Предлог - Одлука за доделување парична помош на Љупчо Симевски  од Струмица;
 7. Предлог - Одлука за доделување парична помош на Димитар Алачки   од Струмица;
 8. Предлог - Одлука за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица;
 9. Предлог - Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година;
 10. Предлог - Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица, кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашањата на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица;
 11. Предлог - Решение за разрешување  на членови во Управниот одбор  на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 12. Предлог - Решение за разрешување  и избор на членови  на Советот на општина Струмица  за учество во работата на Комисијата за издавање на деловен простор под закуп;
 13.  Предлог – Решение за разрешување  и именување на  членови  во Локалниот економско-социјален совет на Општина Струмица;
 14. Предлог-Програма за развој  на Локалната установа библиотека  „Благој Јанков Мучето“ за 2018 година;
 15. Програма за работа со финансов план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади  „Благој Мучето“ Струмица“;
 16. Предлог- Анекси на годишните програми за работа на основните општински училишта во учебната 2017/2018 година на :
 17. а) “Никола Вапцаров”  Струмица;

  б) “Сандо Масев”  Струмица;

  в) “Видое Подгорец”  Струмица;

  г) “Маршал Тито”  Струмица;

  д) “Даме Груев”  Куклиш;

  ѓ) “Маршал Тито”  Муртино;

  е) “Гоце Делчев”  Вељуса;

  ж)“Св. Кирил и Методиј” Дабиле; и

  з) “Герас Цунев” Просениково;

 18. Извештај за работењето ЈПЕД „Струмица гас“  за период од I до  IX месец 2017 година;
 19. Годишен план за вработување на ЈПЕД „Струмица-гас“ за 2018 година;
 20. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6696/1 КО Вељуса;
 21. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7689/1 КО Струмица;
 22. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4981);
 23. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980);
 24. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3220 КО Вељуса;
 25. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 761  КО Баница;
 26. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица;
 27. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287  КО Банско;
 28. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш;
 29. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1175  КО Градско Балдовци;
 30. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2648 КО Банско;
 31. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 32, 39/1 КО Струмица;
 32. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4893/2 КО Куклиш;
 33. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1019 КО Баница;
 34. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1  КО Струмица;
 35. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 36. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2681/2 КО Банско; и
 37. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7668/2 КО Струмица; и
 38. Предлог - Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево.

 

Совет на општина Струмица

Претседател, Марјан Даскаловски

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544