Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Седници на совет

Решение за свикување на триесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување дваесет и деветата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување дваесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Христов: Нема законски и статутарни услови за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица

Нема законски и статутарни услови за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица, ова е одговорот на претседателот на Советот на општина Струмица, Јосиф Христов, на вчерашното барање за вонредна седница од советничката група „Коалиција за подобра Македонија“, а упатено до него и Градоначалникот.Според Христов, вонредна седница свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или по барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот, во случаи и начин утврдени со статутот и тоа за прашања од областа на безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности (пожар, поплави, земјотреси и слично) и при посета на делегација од друга земја, кога истата сака да се обрати до членовите на Советот.

Решение за свикување на дваесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица

Бр.08- 3941/1

30.04 .2015 год.

С т р у м и ц а


Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение за свикување дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам


© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544