Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Сектор за правни, административни и општи работи

Секторот за правни, административни, општи работи и јавни дејности ги врши следните работи:

• подготвува акти за Советот и Градоначалникот;
• ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите работни тела;
• врши стручни работи за Советот и Градоначалникот
• ракува со документите на општината и ги чува се до нивното  уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ;
• ја следи состојбата во јавните дејности;
• соработува со невладините органи-зации;
• организира непосредно контактирање и информирање на граѓаните;
• работи  на управување со човечки ресурси;
• врши информатичко-технички работи; и
• врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Одделението за правни и општи работи, ги врши работите што се однесуваат на: изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот,  дава мислења на актите  од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните измени и дополнувања, врши стручни и организациони работи за Советот и градоначалникот, ракува со документите на  општината, врши одржување и унапредување на информатичко- комуникациските системи на општината, работи на унапредувањето на прашањата  поврзани со човечки ресурси, го изготвува службеното гласило на општината, работи и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: Јорданка Заева, Тел. 034/348-030

Одделението за административна поддршка на Градоначалникот ги следи Законите и другите прописи од надлежност на општината, а посебно од надлежност на Градоначалникот, го планира и организира работниот протокол на Градоначалникот и се грижи за негово извршување, изготвува известувања за јавноста за работи од надлежност на Градоначалникот, врши и други работи доверени од Градоначалникот.
Раководител: Верица Узунова, Тел. 034/348-030

Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа, ги врши следните работи: обезбедува контакт со граѓаните и облиците на месната самоуправа; ги информира граѓаните за остварување на нивните права; ги прибира барањата и ги доставува до надлежните служби и повторно им ги враќа на граѓаните, дава општи информации на граѓаните од областа на добивањето на одредени услуги во надлежност на општината: како и информации за надлежностите на општинските органи и јавните претпријатија; контакт со претставниците на облиците на месна самоуправа како и следење на работата на органот на обликот на месна самоуправа, врши администртативно-технички работи за органот на обликот на месна самоуправа и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Раководител: Михаил Тимов, Тел. 034/348-030

Одделението за јавни дејности ги следи, проучува и применува законите, прописите и општите акти кои се однесуваат на образованието, здравствената и социјалната заштита, културата, спортот, цивилната и противпожарната заштита и врши работи од овие области, за кои со закон е надлежна општината.
Тел.034/348-030

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544