Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Сектор за правни, административни, општи работи и јавни дејности

Секторот за правни, административни, општи работи и јавни дејности ги врши следните работи:
- подготвува акти за Советот и Градоначалникот,
- ги подготвува седниците на Советот и седниците на неговите работни тела,
- врши стручни работи за Советот и Градоначалникот,
- ракува со документите на општината и ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на РМ,
- ја следи состојбата во јавните дејности и дава предлози и мислења за унапредување на состојбите во истите,
- ја организира работата во образованието,
- соработува со урбаните и месните заедници од опшината,
- организира непосреден контакт на граѓаните со органите на општината,
- се грижи за информирање на граѓаните за работите од надлежност на општината,
- дава информатичка поддршка за општинската администрација,
- ги спроведува целокупните постапки за јавни набавки од секаков облик,
- врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: , тел.034 348030

Одделението за правни и општи работи, ги врши работите што се однесуваат на:
- изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот,
- дава мислења на актите од аспект на нивната законитост,
- ги следи прописите и нивните измени и дополнувања,
- врши стручни и организациони работи за Советот и градоначалникот,
- ракува со документите на општината,
- врши одржување и унапредување на информатичко- комуникациските системи на општината,
- го изготвува службеното гласило на општината,
- работи и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Раководител: Јорданка Заева, Тел. 034/348-030

Одделението за административна поддршка на Градоначалникот, ги врши работите што се однесуваат на:
- ги следи Законите и другите прописи од надлежност на општината, а посебно од надлежност на Градоначалникот,
- го планира и организира работниот протокол на Градоначалникот и се грижи за негово извршување,
- изготвува известувања за јавноста за работи од надлежност на Градоначалникот,
- врши и други работи доверени од Градоначалникот.

Раководител: Верица Узунова, Тел. 034/348-030

Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа, ги врши работите што се однесуваат на:
- врши непосреден контакт со граѓаните и облиците на месната самоуправа;
- дава усни правни совети на граѓаните и им помага и укажува на начинот на остварување на нивните права;
- дава информации на граѓаните за областите за кои е надлежна општината;
- го мери задоволството на граѓаните од работата на општинската администрација;
- врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Раководител: , Тел. 034/348-030

Одделението за образование, ги врши работите што се однесуваат на:
- го организира воспитно- образовниот процес во општината, притоа спроведувајќи ги општинските образовни политики,
- изготвува анализи и препораки во врска со организацијата на училишниот систем во општината,
- соработува со училишното раководство и го поддржува реализирањето на дневните активности и функционирањето на воспитбо- образовниот процес,
- врши оценки и анализи на тековната поставеност на училишната мрежа и дава препораки за нејзина оптимизација,
- врши активности во насока на запишување на децата на училишна возраст во задолжително основно образование,
- дава информации на граѓаните за најразлични прашања од областа на образованието,
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот на општината или Градоначалникот, а се во врска со образованието.

Раководител: , 034 348030


Одделението за јавни дејности, ги врши работите што се однесуваат на:

ги следи, проучува и применува законите, прописите и општите акти кои се однесуваат на здравствената и социјалната заштита, заштитата на децата, културата, спортот, цивилната и противпожарната заштита и врши работи од овие области, за кои со закон е надлежна општината.
Раководител: ,тел.034 348-030

Одделението за јавни набавки ги врши следните работи:
- ја следи законската регулатива која се однесува на јавните набавки;
- подготвува годишен план за јавни набавки и води грижа за неговото спроведување;
- ги утврдува начинот на постапката на вршење на јавна набавка во зависност од видот и вредноста на набавката согласно Законот за јавните набавки;
- ја изготвува целокупната докумантација потребна за јавите набавки;
- ја следи работата на комисијата за јавни набавки и дава стручна и техничка помош;
- изготвува договори за јавните набавки и го следи нивното спроведување;
- предлага мерки и активности за спречување на јавни набавки надвор од годишниот план и средствата предвидени со Буџетот на општината;
- води регистар на јавните набавки;
- води регистар на добавувачи на општината;
- врши и други работи што ќе му бидат доверени од страна на Советот и Градоначалникот.

Раководител: Борис Димитријев, тел.034 348030

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544