Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Генерален урбанистички план

Измени и дополнувања на Генерален Урбанистички План на град Струмица

Генералниот урбанистички план за град Струмица е донесен во 2002 година , а Измените и дополнувањата на истиот се донесени со одлука  на Советот бр. 07-4826/10 на 18/07/2006 година.
Со Измените и дополнувањата површината на урбаното подрачје на град Струмица е зголемена за 165 Ха и истата изнесува 1061 Ха.
Направени се и одредени корекции на траси на коридори од инфраструктура, како и внесување на каналите  за зафаќање на поројните дождови.
Површината која во ГУП беше со специјална намена (поранешната касарна) сега доби друга намена ,односно делови од истата се наменети за домување, за јавни објекти, за комерцијални објекти и за спорт и рекреација.
Овие Измени и дополнувања ќе помогнат во имплементацијата и реализацијата  на Генералниот урбанистички план , а со тоа и во целокупниот економски и социјален развој на општината.
izmena_dopuna_GUP.pdf
[превземи]

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544