Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

ОБЈАВА - Дозвола за усогласување со оперативен план, AД "Жито Струмица"

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011, 123/2012) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план  

 Подносител на барањето:

AД "Жито Струмица"  Струмица    
Адреса на подносителот:
Ул: ,, Гоце Делчев ,, бр.60
Контакт лице:
Роса Божинова
Категорија на инсталацијата:
Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи
Вид на активности:
Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

Целокупната документација содржана во барањето , предлог – оперативниот план и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk во одделението за заштита на животната средина
Секој работен ден од 08.00-16.00 часот
Контакт телефон : 034/348-030 локал143    

 

За превземање во PDF формат кликнете овде

 

dozvola_zitostrumica

 

ЃД-ТА/ОДД.ЗЖС

ОПШТИНА СТРУМИЦА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Зоран Заев          

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544