Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

 

 

 

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот АД “ ЖИТО СТРУМИЦА”.

 

Подносител на барањето:

АД “ ЖИТО СТРУМИЦА” Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Гоце Делчев  ,, бр.60

Контакт лице:

Роса Божинова

Категорија на инсталацијата:

3.,Прилог 2

6.Останати активности

6.4(под б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од : растителни суровини со капацитет на производство од 30 до 300 т/ден (просечна дејност на квартална основа)  (Сл.весник 89/05):

Вид на активности:

Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

 

Целокупната документација содржана во барањето , програмата за подобрување  на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во Дневник и на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076/483-300.

 

 

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544