Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план, РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО АЛ-МАКС ДОО Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Дозвола  за Усогласување со оперативен план

 

 

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11 , 123/12 , 93/13 , 187/13 , 42/14) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план 

 

Подносител на барањето:

РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО АЛ-МАКС ДОО Струмица   

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Гоце Делчев ,, бб

Контакт лице:

Силвана Крстева       

Категорија на инсталацијата:

Обработка и преработка наменета за производство на храна од : растителни суровини со капацитет на производство од 30 до 300 т/ден

Вид на активности:

Производство на рафинирано  масло за јадење                         .

 

Целокупната документација содржана во барањето , предлог – оперативниот план и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 034/348-030 локал109

 

 

 

ЃД-СС/ОДД.ЗЖС

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544