Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица

 Градоначалникот на Општина Струмица 

 

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и производство на бетонски елементи

 

 

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица

 

Подносител на барањето:

АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и производство на бетонски елементи

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Просенички пат ,, бб

Контакт лице:

Павлина Ангелова

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2

3.Индустрија на минерали

3.3 Стационирани бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 м3)  (Сл.весник 89/05):

Вид на активности:

Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и производство на бетонски елементи

 

Целокупната документација содржана во барањето , програмата за подобрување  на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во Дневник и на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076/483-300.

 

Изработил: Соња Стојкова                                                                                                                                            ГРАДОНАЧАЛНИК

Одобрил :   Ѓорѓи Димитриевски                                                                                                                               на Општина Струмица

Потврдил:  Никола Годев                                                                                                                                                  Зоран Заев

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544