Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

Градоначалникот на Општина Струмица :

 

ОБЈАВУВА

 

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

 

Врз основа на член 113 , член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана Еколошка Дозвола на операторот АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица.

 

 

Подносител на барањето:

 

АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

 

Адреса на подносителот:

 

Рич-Белотино бб Струмица

 

Контакт лице:

 

Зоран Стојков

 

Категорија на инсталацијата:

 

3.,Прилог2

 

3. Индустрија на минерали

 

3.2 Инсталации за ископ , дробење , мелење , сеење , загревање на минерални суровини

 

(Сл.весник 89/05):

 

Вид на активности:

 

Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

 

 

Целокупната документација содржана во барањето , програмата за подобрување на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во Дневник и на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица

 

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

 

Контакт телефон : 076/483-300.

 

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

 

на ОПШТИНА СТРУМИЦА

 

Зоран Заев

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544