Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издадени еколошки дозволи

Извештај за стратегиска оцена на животната средина програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за агломерациja Струмица

Почитувани граѓани на Oпштина Струмица,

Ве известуваме дека во рамките на Предлог-Проектот „Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово“, финасиран преку ИПА Програмата на ЕУ, Изработена е Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прeчистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица. Во согласност сосогласно член 65, став 2 од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 47/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14), се спроведува Стратегиска оцена на животната средина за споменатата Програма.

Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план на инсталацијата Сепарација и Бетонска база на АДГ ,,ПЕЛАГОНИЈА" Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Дозвола  за Усогласување со оперативен план на  инсталацијата Сепарација и Бетонска база на АДГ ,,ПЕЛАГОНИЈА" Струмица

 

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр: бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11 , 123/12 , 93/13 , 187/13 , 42/14) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план.

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД “ ГРОЗД” Струмица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  АД ГРОЗДСтрумица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот АД ГРОЗДСтрумица.

ОБЈАВУВА: Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план, AД "Неметали Огражден"

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013 и 42/2014) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за усогласување со оперативен план на : ДТЗПУ „БОНИИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина  (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009, 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12 и 93/13)Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11 , 123/12 и 93/13), Општина Струмица, на ден 23.01.2014 година, донесе

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544