Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Издадени еколошки дозволи

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за дел од блок 16 , урбана единица 2 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија"  бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 ,  124/10  51/11 и 123/2012), Општина Струмица, на ден 03.06.2013 година, донесе

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за парцелите со КП бр.491 , 492 , 487/2 и дел од КП бр. 485 , КО Просениково - Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

ОБЈАВА на Барањето за Усогласување со оперативен план на : АД ЖИТО СТРУМИЦА Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, Сл.в РМ бр:81/2005, Сл.в на РМ бр:24/2007,Сл.в на РМ бр:159/08, Сл.в на РМ бр:83/2009 ,Сл.в на РМ бр:48/2010 Сл.в на РМ бр.124/2010, Сл.в на РМ бр.51/2011 и Сл.в на РМ бр.123/12 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за парцелите со КП бр. 491 , 492 , 487/2 и дел од КП бр. 485 КО Просениково - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 17.01.2013 година, донесе

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Усогласување со оперативен план на : ДПТУ ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз - извоз Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 и Сл.в РМ бр:81/2005 и Сл.в на РМ бр:24/2007 и Сл.в на РМ бр:159/08 и Сл.в на РМ бр:83/2009 и Сл.в на РМ бр:48/2010 Сл.в на РМ бр.124/2010 и Сл.в на РМ бр.51/2011) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план во населено место с.Банско за дел од блок 12 Спа центар - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 12.07.2012 година, донесе

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544