Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Реализирани проекти

Реализирани проекти 2005

Реализирани инфраструктурни проекти за 2005 година.

Ред.бр.

Активност

Површина

Одведување и прочистување на отпадните води

1.

Чистење на отворем атмосферски канал на “Kрушевска Република”

3056 m²

2.

Чистење на отворен атмосферски канал “Св.Илија”

2935 m²

3.

Чистење на коритото на дел од река Водочница

1066 m²

Одржување и заштита на локални патишта и улици

1.

Крпење на ударни дупки и прокопи со набавка и вградување на асфалт

300 Т

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во градот

1.

Ул.”Младинска”

4800 m²

2.

Ул.”Димитар Влахов”

1520 m²

3.

Ул.”Маршал Тито”

2650 m²

4.

Ул.”Јанко Цветинов”

500 m²

5.

Ул.”Дунавска”

120 m²

6.

Ул.”Цветан Димов”

230 m²

7.

Дел од ул.“Панче Пешев”

500 m²

8.

Дел од ул.”Ката Поцкова”

350 m²

9.

Дел од ул.”Брака Минкови”

20 m²

10.

Дел од ул.”Први Мај”

20 m²

11.

Дел  од ул.”Елка Јанкова”

60 m²

12.

Дел од ул.”24 Октомври”

280 m²

13.

Локален пат Струмица - Гр. Балдовци

600 m²

14.

Потпорен ѕид на ул.”Неретва”

 

15.

Пробивање на ул.”Брака Минкови”

 

16.

Игралиште на ул.”Иљо Шопов”

 

17.

Изградба на мост на река Тркања

 

18.

Пешачки премин на ул.”Неретва”

30 m²

19.

Реконструкција на ул.”Благој Мучето” - поправка на мермер

54 m²

20.

Плато на плоштад ”Благој Мучето” - поправка на мермер

53 m²

21.

Плато на влез во Градски парк - поправка на мермер

53 m²

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во населените места

1.

Ул. во с. Просениково

600 m²

2.

Ул. во с. Добрејци

500 m²

3.

Ул. во с. Муртино

2800 m²

4.

Игралиште во с. Куклиш

 

5.

Игралиште во с. Костурино

 

Изградба на тротоари

1.

Ул. Ленинова

600 m²

Изградба на системи за водоснабдување

1.

Изградба на потисен цевовод за водоснабдување на ул.”Кирил и Методиј” до резервоарот Чамл’к

 

2.

Изградба на резервоар за водоснабдување во с. Баница

 

Изградба на систем за одведување и прочистување на отпадни води

1.

Ул.”Климент Охридски”

200 m²

2.

Ул.”Мануш Турновски”

180 m²

3.

Дел од ул.”Гоце Делчев” (Агроремонт)

 

4.

Реконструкција на шахти по улици

 

5.

с. Куклиш

 

Страница 2 од 2

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544