Огласна табла

ОГЛАС за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица - Трет циклус

sdc moepp undp
Проектот за управување со сливот на река Струмица има за цел да воведе сеопфатни мерки со кои значително ќе се подобри еколошкиот статус на водните тела и целокупното сливно подрачје. Во партнерство со локалните земјоделски производители, Проектот ќе спроведува активности за зголемување на конкурентноста на земјоделското производство во регионот и намалување на неговото влијание врз животната средина, преку воведувањето на современи, агроеколошки мерки. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со поголем број партнери на локално и национално ниво.
 
Целосниот оглас може да го видите на следниов линк.
 
Пријава за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица, градинари - линк
 
Пријава за учество на обука и распределба на грантови за воведување на агроеколошки мерки во сливот на река Струмица, овоштари - линк

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација и решение за формирање на комисија

1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 7 урбана единица 6 КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 7 урбана единица 6 КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 7 во pdf формат на следниов линк.
 
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 30 урбана единица 7 КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 30 во pdf формат на следниов линк.
 

Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти

Општина Струмица во партнерство со програмата за развој на обединетите нации (УНДП) објавува: Јавен повик за граѓански организации за поднесување предлог проекти во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен балкан (ReLOaD).


Објава на jавен повик, линк(.doc) 
Анекс 1, Предлог проект, линк(.docx)
Анекс 2, Преглед на буџетот, линк(.xlsx)
Анекс 3, Логичка рамка, линк(.doc)
Анекс 4, План на активност и видливост/промоција, линк(.doc)
Анекс 5, Формулар  со административни податоци за подносителот, линк(.doc)
Анекс 6, Формулар со финансиски податоци за подносителот, линк(.docx)
Анекс 7, Изјава за подобност, линк(.docx)
Анекс 8, Изјава за двојно финансирање, линк(.docx)
Анекс 9, Листа за проверка, линк(.doc)
Анекс 10, Насоки на подносители, линк(.doc)
Анекс 11, Најчести грешки од претходниот повик - 2018, линк(.docx)

Обука за собирачи и преработувачи на други шумски производи

 
 
 
 
This project is funded by the European Union and implemented in partnership with UNDP and the Ministry of Environment and Physical Planning.
 
Натура Нова од Струмица во партнерство со Општина Струмица, организира:
ОБУКА ЗА СОБИРАЧИ И ПРЕРАБОТУВАЧИ НА ДРУГИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ
Смолари, 11 април 2019 година
Проектот „ЗАШТИТА НА БИОДИВЕРЗИТЕТОТ И БРЕНДИРАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПЛОДОВИ НА БЕЛАСИЦА“ организира еднодневна обука за собирачи, откупувачи и преработувачи на други шумски производи од регионот на планината Беласица, на ден 11 Април 2019 година, во Ресторан „ЛЕБЕД“ во Смолари, со почеток во 11.00 часот.
За повеќе информации кликнете на следниов линк.

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација и решение за формирање на комисија

1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 согласно ГУП на град Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 20 во pdf формат на следниов линк.
 
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација на ДУП за дел од блок 16 и дел од блок 15 УЕ 2, КО Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за дел од блок 16 и дел од блок 15 У.Е. 2 во pdf формат на следниов линк.
 
1. Одлука за организирање на втора јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
2. Одлука за организирање на втора јавна презентација за донесување на ДУП за дел од блок 8 Урбана единица 6 во Струмица, Општина Струмица
3. Решение за формирање на комисија за спроведување на втора јавна презентација и јавна анкета
Преглед на одлуките и решението за донесување на ДУП за дел од блок 8 во pdf формат на следниов линк.

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Градоначалникот на општина Струмица, распишува:

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544