Сектор за урбанизам и комунални работи

Секторот за урбанизам и комунални работи извршува работи кои се однесуваат на:
- урбанистичкото планирање,
- издавање на одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со Закон,
- уредување на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
- обезбедување услови за снабдување со вода за пиење;
- одведување на отпадните и атмосферските води;
- организирање на јавниот локален превоз;
- локалните улици и патишта;
- сообраќајот и сообраќајната сигнализација; создавање услови за поставување на неопходната инфраструктура во населените места;
- ги врши работите на управување со градежното земјиште
- и други работи кои ќе бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Помошник раководител на сектор: Ристо Пецев  Тел. 034/321-534

Одделението за урбанизам ги врши следните работи:
- урбанистичко (урбано и рурално) планирање;
- учествува во постапката за изработка, донесување, изменување и дополнување на Генерален урбанистички план, детален урбанистички план, општ акт за условите за градба на објекти во населено место, урбанистички проекти и друга урбанистичка документација;
- покренува иницијатива за изработка, дополнување и изменување на урбанистичките планови;
- ја следи реализацијата на урбанистичките планови;
- изготвува програми за урбанистичко планирање и уредувањето на градежното земјиште;
- издава одобренија за градење на објекти од локално значење утврдени со закон;
- се грижи за уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: Софија Ристова, Тел. 034/323-477

Одделението за комунални работи ги врши работите што се однесуваат на:
- снабдување со вода за пиење;
- испорака на технолошка вода;
- одведување и прочистување на отпадните води;
- јавното осветлување;
- одведување и третман на атмосверските води;
- уредување и организирање на јавниот локален превоз;
- обезбедување на услови за снабдување со природен гас и топлинска енергија;
- изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици и други инфраструктурни објекти;
- регулирање на режимот на сообраќај;
- изградба и одржување на уличната сообраќајна сигнализација;
- изградба и одржување на јавниот простор за паркирање;
- изготвување на програма за регулација, одржување и користење на речните корита во урбаните делови;
- води евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
Раководител: Славе Глигоров, Тел. 078/298-796

Одделението за управување со градежно земјиште, ги врши работите што се однесуваат на:
- ги следи законските прописи и подзаконските акти кои се однесуваат на управувањето со градежното земјиште сопственост на Република Македонија;
- прима и разгледува барања за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, користење на градежно земјиште за коцесија и јавно приватно партнерство;
- подготвува договори за отуѓување, давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија;
- разгледува и води постапка за посебни случаи на стекнување право на сопственост на градежно земјиште согласно со закон;
- води регистар на градежно земјиште кое е отуѓено и дадено под долготраен и краткотраен закуп;
- изготвува едногодишна програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Македонија;
- координира и најтесно соработува со Комисијата за спроведување на постапка за јавно наддавање за отуѓување и давање под долготраен и краткотраен закуп на градежно земјиште;
- врши и други работи кои се однесуваат и ќе се стават во однос на располагањето и управувањето со градежното земјиште.

Раководител: Атанас Филев, тел. 076/271-483

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544