Сектор за локален економски развој и заштита на животната средина

Секторот за локален економски развој и заштита на животната средина ги врши следните работи:
- ја води локалната економска политика преку планирање на локалниот економски развој со утврдување на развојни приоритети за општината,
- остварува меѓународна соработка со посебен акцент на проекти кои се финансираат од фондовите на Европската Унија и
- врши работи кои се однесуваат на заштита на животната средина преку изготвување на планови и програми и превземање на мерки за заштита согласно со закон.

Раководител на секторНикола Годев

Одделението за заштита на животната средина ги врши следните работи:

- врши оценка на влијанието на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;

- предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: Ѓорги Димитриевски

Оделението за локален економски развој извршува работни задачи кои се однесуваат на:
- планирање на локалниот економски развој;
- утврдување на развојните и структурните приоритети;
- водење на локална економска политика;
- подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемаштвото на локално ниво;
- соработува со невладините организаци ;
- учествува во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство;
- го подготвува претставувањето на општината на сите домашни и странски манифестации;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.

Раководител: Тони Милушев

Одделението за меѓународна соработка и европски фондови, ги врши работите што се однесуваат на:
- подготвува воспоставување на меѓународна соработка на општината со меѓународни организации и институции и други општини од странство;
- ги следи понудите за финансирање на проекти од меѓународни фондови и донатори, подготвува проекти и аплицира за истите;
- подготвува протоколи за збратимување и продлабочување на соработката со други општини од странство;
- организира настани и дистрибуира информации поврзани со подготовка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на Европската Унија;
- врши и други работи што ќе бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Раководител: Џоко Ристовски

Одделение за заштита на животната средина ги врши следните работи:
- врши оценка на влијанието на животната средина и природата;
- предлага мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;
- предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и градоначалникот.
Раководител: Ѓорги Димитриевски

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544