Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања ги врши следните работи:

- ги следи и применува законските и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално- финасиското работење;
- го контролира спроведувањето на финансиското управување и контрола;
- го следи прибирањето на приходите; го следи плаќањето на расходите;
- го подготвува стратешкиот план и буџетот за наредната година, како и предлогот за нивно изменување и дополнување;
- врши утврдување, наплата и евиденциј на даноците, таксите и надоместоците што се приходи на општината;
- ја изготвува завршната сметка на буџетот;
- води евиденција на имотот на општината;
- ги следи извештаите за состојбите на сметките на општината;
- воспоставува и спроведува сметководство за општината и облиците на месната самоуправа;
- воспоставува ревизорска трага и спроведува контрола над истата;
- изготвува годишен финансиски извештај;
- спроведува ex- ante и ex- post финансиска контрола;
- го следи буџетското и финансиското извршување и известување;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител на секторБранко Палифров тел.034/348030

Одделението за буџетска координација ги врши работите што се однесуваат на: 

- го подготвува стратешкиот план и предлог- буџетот за наредната година, како и предлозите за измена и дополнување на истите;
- го координира процесот на финансиско управување и контрола и во координација со единицата за внатрешна ревизија дава упатства за спроведување на истиот;
- го подготвува годишнииот финансиски извештај;
- подготвува решенија за внатрешна распределба на вкупниот буџет;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.
Раководител: Евгенија Граматикова тел.034/348030

Одделението за буџетска контрола, ги врши работите што се однесуваат на:
- го следи целосното и навремено прибирање на приходите;
- го следи навременото плаќање на расходите;
- ја следи усогласеноста на извршување на буџетот во целост или за одделни буџетски ставки;
- ја следи ефективноста на буџетската контрола;
- врши проценка на ризикот на процесите на финансиското управување и контрола и изготвува мапа на процеси;
- го следи и контролира извршувањето на договорите за јавна набавка во сите сегменти;
- спроведува контрола на ревизорската трага;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: ,

Одделението за сметководство и плаќања ги врши следните работи:
- спроведува сметководтвено евидентирање за извршувањето на буџетот, основните средства, наплата на побарувањата и плаќањето на достасаните обврски;
- спроведува навремено, точно и целосно евидентирање на плаќањата;
- изготвува месечен финансиски извештај за реализација на извршување на буџетот согласно со внатрешната распределба на истиот;
- изготвува годишна сметка;
- изготвува и доставува до трезорот годишни, квартални и месечни финансиски планови за извршување на буџетот;
- спроведува ex- ante контрола;
- воспоставува ревизорска трага преку документирање на финансиските и други трансакции;
- врши сметководствени работи за облиците на месната самоуправа;
- изготвува налози за плаќања; врши пресметка и исплата на плати и благајничко работење;
- врши ажурирање на сопственоста на подвижниот и недвижниот имот на општината;
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: Тимо Комаров, тел.034/348030

Одделението за администрирање на приходи ги врши работите кои се однесуваат на:
- планирање и утврдување на приходите;
- евиденција на наплата- собирање на локалните даноци, такси и надоместоци на општината утврдени со закон;
- идентификација и регистрација на имотот на даночните обврзници;
- како и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот на општината.

Раководител: Душко Василев тел.034/348030

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544