Територијална професионална противпожарна единица

Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши следните работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на општината
- отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации
- извршување на други работи при несреќи и непогоди
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето вршењето на основната функција
- заедно со територијалнмите единици од општините на во РМ, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија, заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Македонија
- давање помош кога тоа е побарано при гаснењето на пожари во други држави
- водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и општината за тоа
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица
- тековна поправка и одржување на механиката
- давање на противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
- врши обука од областа на противпожарната заштита за припадниците на АРМ
- едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиум ии организирање на други активности
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

Работите од став 1 на овој член, Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши на подрачјето на општината, а ги покрива и подрачјата на општините Босилово, Василево и Ново Село. Во рамките на Територијалната професионална противпожарна единица функционира команден оперативен центар, противпожарен и автомеханичарски сервис организирани како 1 чета со 4 одделенија.

Заради оперативно делување при гаснење на големи пожари, територијалната професионална противпожарна единица може да врши работи и на територијата надвор од општините наведени во став 2 од овој член.

Заменик командир на ТППЕ: Александар Гудев

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544