Сектор за образование и јавни дејности

Секторот за образование и јавни дејности ги врши работите што се однесуваат на:
- организирање на работата во образованието,
- дава информации на граѓаните за најразлични прашања од областа на образованието
- пратење на состојбите во јавните дејности и дава предлози и мислења за унапредувања на состојбите во истите,
- врши и други работи доверени од Градоначалникот
 
Раководител: ,
 
Одделението за образование, ги врши работите што се однесуваат на:
- го организира воспитно- образовниот процес во општината, притоа спроведувајќи ги општинските образовни политики,
- изготвува анализи и препораки во врска со организацијата на училишниот систем во општината,
- соработува со училишното раководство и го поддржува реализирањето на дневните активности и функционирањето на воспитбо- образовниот процес,
- врши оценки и анализи на тековната поставеност на училишната мрежа и дава препораки за нејзина оптимизација,
- врши активности во насока на запишување на децата на училишна возраст во задолжително основно образование,
- дава информации на граѓаните за најразлични прашања од областа на образованието,
- врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот на општината или Градоначалникот, а се во врска со образованието.
 
Раководител: ,
 
Одделението за јавни дејности, ги врши работите што се однесуваат на:
- ги следи, проучува и применува законите;
- ги следи прописите и општите акти кои се однесуваат на здравствената и социјалната заштита;
- се грижи за заштитата на децата, културата, спортот, цивилната и противпожарната заштита врши работи од овие области, за кои со закон е надлежна општината.
 
Раководител: ,
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544