Комисии на советот (2009 - 2013)

КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

- Нетка Палазова – претседател
- Верица Узунова – член
- Коста Јаневски – член
- Горица Цурева – член
- Зулијана Иванова - член

КОМИСИЈАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

- Марјан Даскаловски - претседател
- Томе Лазаров - член
- Јосиф Христов - член

КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

- Горица Цурева - претседател
- Јосиф Христов - член
- Нетка Палазова - член
- Риза Амедов - член
- Ѓорѓи Ахтаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

- Верица Узунова - претседател
- Катерина Кузмановска - член
- Бранко Бенинов - член
- Ѓорѓи Здравев - член
- Ване Митушев - член

КОМИСИЈАТА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ , БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

- Ване Митушев - претседател
- Вера Божијанова - член
- Риза Амедов - член
- Сања Најданова - член
- Ацо Христов - член

КОМИСИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

- Катерина Кузмановска - претседател
- Коста Јаневски - член
- Сања Најданова - член
- Неша Лазаревска - член
- Марјан Бајрактаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

- Вера Божијанова - претседател
- Бранко Бенинов - член
- Амет Камберов - член
- Ѓорѓи Здравев - член
- Ѓорѓи Ахтаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

- Јосиф Христов - претседател
- Мите Митев - член
- Борче Хаџиев - член
- Ацо Христов - член
- Томе Лазаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСИИ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ

- Борче Хаџиев - претседател
- Јосиф Христов - член
- Нетка Палазова - член
- Неша Лазаревска - член
- Марјан Бајрактаров - член

КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА НА ПОЛСКИ ИМОТ

- Јанко Кршков - претседател
- Нада Николова - член
- Борис Милков – член

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

- Зулијана Иванова - претседател
- Верица Узунова - член
- Амет Камберов – член
- Сања Најданова - член
- Горица Цурева – член

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ, ЕПИЗОТИИ, ЕПИФИТОТИИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ:

Мите Митев - претседател
Риза Амедов - член
Зулијана Иванова – член
Аце Христов - член
Георге Бонев – член
Соња Стојкова – член
Драги Катранџиев – член
Ристо Тимов – член
Тимо Комаров – член
Васил Крстев – член
Ване Котев – член
Јорданчо Георгиев – член
Евица Чугаљ – член
Лазо Глигоров – член

КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ

Драга Кршкова - претседател
Томислав Андреев - заменик претседател
Тимо комаров - член
Теодора Таукова - заменик член
Софија Ристова – член
Љупка Цветкова - заменик член

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Мите Митев – претседател
Борче Хаџиев – член
Георге Здравев – член


ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ

Нетка Палазова
Марјан Бајрактаров
Снежана Орцева
Иринка Трајкова
Блажо Крстев
Александра Едровска
Дамјан Ангов

ОДБОР ЗА ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕН ОДБЕЛЕЖЈА

Верица Узунова - претседател
Катерина Кузмановска - член
Бранко Бенинов – член
Ѓорѓи Здравев - член
Ване Митушев – член
Ване Манолев – член
Ѓорѓи Кончалиев - член
Александар Филев - член
Ацо Ангелов - член

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544