Совет на општината (2005 - 2009)

Претседател на Советот на општината:

Зоран Ристов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование : Високо
- Професија: Професор по македонски јазик (Професор во ДЗПУ Димитар Влахов)


Советници:

1. Огњан Андоновски
- Политичка партија: ЛДП
- Обравование: Више
- Професија: Економист (Приватен стопанственик)

2. Македонка Глигорова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар специјалист - педијатар (Лекар специјалист во Медицински центар Струмица)

3. Крсте Секуловски
- Политичка партија: ВМРО-Македонска
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран економист ( Приватен стопанственик)

4. Елизабета Дончевска Лушин
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран педагог (Педагог во ОУ Даме Груев с.Куклиш)

5. Адријана Донкова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипл.социјален работник

6. Сава Самаракова
- Политичка партија: ЛДП
- Образование: Високо
- Професија: Професор по Македонски јазик и литература ВСС ОМБ Благој Јанков Мучето (Референт за популаризација на книгата и афирмација на ОМБ Благој Јанков Мучето)

7. Бранко Палифров
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипл.економист (Раководител во Одд.за финансии,сметководство, план и анализа ЈПКД Комуналец Струмица)

8. Ќазим Јакупов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Више
- Професија: П.академија-Наставник (Наставник во ОУ Маршал Тито Струмица)

9. Николчо Медарски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Апсолвент на Правен факултет

10. Кољо Клисаров
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипл.градежен инженер (Пензионер)

11. Златко Станков
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипл.инг. за заштита од пожари

12. Митко Гогов
- Политичка партија: ЛДП
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист -анестезиолог (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

13. Ристо Пецев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование:Високо
- Професија:Дипл.економист (Невработен-технолошки вишок)

14. Слободанка Триводалиева
- Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист- интернист (Лекар специјалист во Медицински Центар Струмица)

15. Алекса Трајковски
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија: Службеник во А.Д. "Македонски Телекомуникации" - Струмица

16. Тинка Заева
- Политичка партија:ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран економист (Професор во ДСУ Јане Сандански Струмица)

17. Никола Певќев
- Политичка партија: СП
- Образование: Више
- Професија: Земјоделки инжинер (Самостоен референт во Дирекција за заштита и спасување на РМ)

18. Драги Црнгаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија:Земјоделец

19. Марко Божинов
- Политичка партија: ЛПМ
- Образование: Високо
- Професија:Дипломиран шумарски инжинер (Раководител во ЈП Македонски шуми Беласица Подружница Струмица)

20. Атанас Тенев
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија:Лекар специјалист (гинеколог-акушер) Лекар специјалист во Медицински центар Струмица

21. Петре Маџаров
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија:Професор - Историја (Професор во ОУ Даме Груев с. Куклиш)

22. Снежана Јанева
- Политичка партија: Независен
- Образование: Високо
- Професија: Професор по хемија (Извршен директор во АД Герас Цунев Струмица)

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544