Комисии на Советот на општина Струмица (2013 - 2017)

 

Верификациона комисија

 Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Душан Спасов

 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

 Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Љубинка Вета

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев

 

Комисија за изработка на програма на Советот на општина Струмица

 Претседател:Јосиф Христов

Членови: Зоран Пакетов

 

Комисија за Статут и прописи

 Претседател: Катица Марангозова

Членови: Костадин Шолев

Јосиф Христов

Борче Хаџиев

Ацо Ѓоргиев

 

Комисија за општествени дејности

 Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов

 

Комисија за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита

 Претседател: Борче Василевски

Членови: Костадин Шолев

Костадин Костадинов

Коста Јаневски

Ленче Кукиќ

 

Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата

 Претседател: Кирил Николов

Членови: Тинка Стојанова

Методи Витанов

Коста Јаневски

Катерина Кузмановски

 

Комисија за култура, образование и спорт

 Претседател: Катерина Кузмановска

Членови: Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Миро Топчев

Душан Спасов

 

Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата

 Претседател: Јосиф Христов

Членови: Методи Витанов

Љубинка Вета

Никола Пандев

Зоран Пакетов

 

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

 Претседател: Борче Хаџиев

Членови: Наташа Иванова

Костадин Костадинов

Зулијана Иванова

Миро Топчев

 

Комисија за еднакви можности

 Претседател: Веселинка Ристовска

Членови: Катица Марангозова

Петар Божинов

Ацо Ѓоргиев

Љубинка Вета

 

Партиципативно тело од областа на урбанизмот

 Претседател: Методи Витанов

Членови: Веселинка Ристовска

Снежана Орцева

Иринка Трајкова

Блажо Крстев

Александра Едровска

Дамјан Ангов

 

Одбор за подигање на спомен – обележја

Претседател: Петар Божинов

Членови: Ленче Кукиќ

Наташа Иванова

Кирил Николов

Душан Спасов

Ване Манолев

Ѓорги Кончалиев

Александар Филев

Душко Цветанов

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544