Совет на општината

Совет на општината (2009 - 2013)

Претседател на Советот на општината:

Марјан Даскаловски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование : Високо
- Професија: Дипломиран Правник


Советници:

1. Катерина Кузмановска
- Политичка партија: СДСМ
- Обравование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист Педијатар

2. Коста Јаневски
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист Интернист

3. Јосиф Христов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Правник

4. Верица Узунова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Електро Инженер

5. Борче Хаџиев
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Економист

6. Бранко Бенинов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: Актер

7. Сања Најданова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: економист

8. Амет Камберов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Основно

9. Мите Митев
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Машински инженер

10. Нетка Палазова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран правник

11. Риза Амедов
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Средно
- Професија: Шумски техничар

12. Верче Божијанова
- Политичка партија: СДСМ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран професор по физичко воспитување

13. Томе Лазаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист по Стоматолошка протетика

14. Марјан Бајрактаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Специјалист по Орална хирургија

15. Неша Лазаревска
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Лекар специјалист - Педијатар

16. Ване Митушев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Средно
- Професија: Сообраќаен техничар

17. Ацо Христов
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Сообр. Хид. Инженер

18. Зулијана Иванова
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Земјоделско Шумарски инженер

19. Ѓорѓи Ахтаров
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Правник

20. Ѓорѓе Здравев
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Високо
- Професија: Дипломиран Професор по Историја

21. Горица Цурева
- Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
- Образование: Виша
- Професија: Правник

22. Методи Витанов
- Политичка партија: ВМРО-НП
- Образование: Високо
- Професија: Лекар - Стоматолог

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544