Издадени еколошки дозволи, одлуки

Издавање на Нацрт- Б интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК” СТРУМИЦА Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Нацрт Б- Интегрирана еколошка дозвола

ОБЈАВУВАЊЕ На Барањето за Усогласување со оперативен план на : АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК" увоз - извоз Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07,  159/08 , 83/2009 , 48/10,  124/10 ,51/11, 123/12, 93/13 187/13 ,42/14 и 44/15  ,) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола на ИН - МАК ,,БЕТОН,, Струмица Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на  Б-интегрирана еколошка дозвола на  ИН - МАК ,,БЕТОН,, Струмица

Инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола за сепарација : Друштво за производство, трговија и услуги „СИЛОТЕР“ ДОО

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, бр:81/2005 , бр:24/2007, бр:159/08, бр:83/2009, бр:48/2010, бр.124/2010 , бр.51/2011, 123/12, 93/13 187/13, 42/14 и 44/15)  Градоначалникот на Општина Струмица врши:

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола за сепарација : Друштво за производство, трговија и услуги „СИЛОТЕР“ ДОО Струмица

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, бр:81/2005 , бр:24/2007, бр:159/08, бр:83/2009, бр:48/2010, бр.124/2010 , бр.51/2011, 123/12, 93/13 187/13, 42/14 и 44/15)  Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

Градоначалникот на Општина Струмица :

 

ОБЈАВУВА

 

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АГРОПРОИЗВОД увоз – извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич Белотино Струмица- Инсталација за ископ , дробење и сеење на минерални суровини

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Градоначалникот на Општина Струмица

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица

 Градоначалникот на Општина Струмица 

 

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и производство на бетонски елементи

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544