Издадени еколошки дозволи, одлуки

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Градоначалникот на Општина Струмица

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  ДГ ,, БЕТОН-ПМ ,, ДОО Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонска база

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица

 Градоначалникот на Општина Струмица 

 

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на " АДИНГ-ГРАДБА ДООЕЛ ,, Струмица - Инсталација за производство на бетон во стационирана бетонска база и производство на бетонски елементи

Добрата стратегиска оцена ќе придонесе за квалитетен третман на отпадните води

Денес во салата на Советот на општина Струмица се одржа јавна презентација на извештајот за стратегиска оцена на животната средина во рамките на реализацијата на Програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прeчистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица.

Издавање на Дозвола за Усогласување со оперативен план, РАФИНЕРИЈА ЗА МАСЛО АЛ-МАКС ДОО Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Дозвола  за Усогласување со оперативен план

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на АД ,, ЖИТО СТРУМИЦА ,,

Инсталација за складирање на жито и мелнички производи, мелење на житни и мелнички култури и производство на пекарски производи

Извештај за стратегиска оцена на животната средина програмата за водоснабдување, одведување, собирање и прочистување на урбани отпадни води за агломерациja Струмица

Почитувани граѓани на Oпштина Струмица,

Ве известуваме дека во рамките на Предлог-Проектот „Изработка на студии (ФС, ОВЖС, ЕИ), проектна документација и тендерска документација за собирање и третман на отпадните води на инвестициски проекти во општините Струмица, Битола и Тетово“, финасиран преку ИПА Програмата на ЕУ, Изработена е Програма за водоснабдување, одведување, собирање и прeчистување на урбани отпадни води за агломерација Струмица. Во согласност сосогласно член 65, став 2 од Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 47/2010, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14), се спроведува Стратегиска оцена на животната средина за споменатата Програма.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544