Издадени еколошки дозволи, одлуки

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за а планскиот документ Детален урбанистички план за дел од блок бр.30 , УЕ 7 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија"  бр:53/05 , 81/05 , 24/07 , 159/08 , 83/09 , 48/10 ,  124/10  51/11), Општина Струмица, на ден 25.07.2013 година, донесе

 

ОБЈАВА - Дозвола за усогласување со оперативен план, ДПТУ ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз - извоз

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план

ОБЈАВА - Дозвола за усогласување со оперативен план, AД "Жито Струмица"

Врз основа на член 113 , член 134 став 2 , член 135 и член 136  од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011, 123/2012) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Дозвола  за усогласување со оперативен план  

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за блок 18 , урбана единица 2 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден  10. 06 .2013 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за дел од блок 16 , урбана единица 2 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија"  бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 ,  124/10  51/11 и 123/2012), Општина Струмица, на ден 03.06.2013 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за дел од блок 16 , урбана единица 2 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија"  бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 ,  124/10  51/11 и 123/2012), Општина Струмица, на ден 03.06.2013 година, донесе

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544