Издадени еколошки дозволи, одлуки

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за парцелите со КП бр.491 , 492 , 487/2 и дел од КП бр. 485 , КО Просениково - Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

ОБЈАВА на Барањето за Усогласување со оперативен план на : АД ЖИТО СТРУМИЦА Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005, Сл.в РМ бр:81/2005, Сл.в на РМ бр:24/2007,Сл.в на РМ бр:159/08, Сл.в на РМ бр:83/2009 ,Сл.в на РМ бр:48/2010 Сл.в на РМ бр.124/2010, Сл.в на РМ бр.51/2011 и Сл.в на РМ бр.123/12 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за парцелите со КП бр. 491 , 492 , 487/2 и дел од КП бр. 485 КО Просениково - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 17.01.2013 година, донесе

ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Усогласување со оперативен план на : ДПТУ ОГРАЖДЕН – МИКРОМИКС ДООЕЛ увоз - извоз Струмица

Врз основа на член 136 став 1 , став 2 и став 3 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 и Сл.в РМ бр:81/2005 и Сл.в на РМ бр:24/2007 и Сл.в на РМ бр:159/08 и Сл.в на РМ бр:83/2009 и Сл.в на РМ бр:48/2010 Сл.в на РМ бр.124/2010 и Сл.в на РМ бр.51/2011) Градоначалникот на Општина Струмица врши:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план во населено место с.Банско за дел од блок 12 Спа центар - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 12.07.2012 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план во населено место за дел од блок бр.38 , УЕ 5 ГП бр. 38 - 33 - Општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 06.07.2012 година, донесе

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544