Издадени еколошки дозволи, одлуки

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локалната урбанистичка планска документација за изградба на мерно регулаторна станица за природен гас на КП-1483/3, м.в.Белик, КО Градско Балдовци- општина Струмица

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Општина Струмица, на ден 14.06.2012 година, донесе

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Локална урбанистичка планска документација за Детален урбанистички план за урбан блок 21,Струмицa -Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Локална урбанистичка планска документација за изградба на спортско – рекреативен комплекс вон населено место за дел од КП 7994 – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за блок 19, урбана единица 2 Струмица – Општина Струмица.

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

Одржана јавна расправа за нацрт извештајот за стратегиска оцена на Животната средина за ДУП за дел од блок 3-А урбана единица1-Струмица

На ден 21.10.2010 во 11.00 часот во просториите на Домот на АРМ во организација на Општина Струмица, во присуство на стопанствениците, преставници на општинската администрација, еколошки здруженија и заинтересирани граѓани од општина Струмица се одржа јавна расправа за нацрт извештајот за стратегиска оцена на Животната средина за Детален Урбанистички План (ДУП) за дел од блок три-А урбана единица1-Струмица. Излагањето го одржа изготвувачот на извештајот:

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за дел од блок 3-А урбана единица 1 Струмица – Општина Струмица


30.09.2010 | Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за дел од блок 3-А урбана единица 1 Струмица – Општина Струмица.
Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата...

Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за
спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз животната
средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава X (Оцена на влијанието на
определени стратегии, планови и програми врз животната средина) од Законот за животна
средина. Согласно точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од
Уредбата за стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои
задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина
и врз животот и здравјето на луѓето, Деталениот урбанистички план за дел од блок 3-А
урбана единица 1 Струмица - Општина Струмица, е плански документ за кој задолжително
се врши стратегиска оцена на животната средина.
Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната
средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на
неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на
влијанијата.
Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за
содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл. весник на РМ
бр.153 од 20.12.2007 год.).

За превземање во PDF формат кликнете овдеНацрт извештај
за стратегиска оцена
на животната средина

Страница 9 од 9

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544