Населено место - Дабиља

Дабиља

Оддалеченост

4 km

Надморска височина

221 мнв

Катастарска површина

760 ha

Број на жители

1946

Национална структура на населението

1941 Македонци, 5 Срби.

Број на домакинства

531

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

612 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

47

Други карактеристики

-Основно училиште Кирил и Методиј
-Црква Св.Тројца
-Амбуланта
-Дом на култура
-Споменик на Атанас Караманов

 

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544